Türkçe | English
10. İdare Dava Dairesi

Yalçın MACARBaşkan
Lütfiye BOCUTOĞLUÜye
Çetin ADAYÜye
Deniz LEVENTÜye
Mehmet TOPRAKÜye
Ercan OBUTÜye
10. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüD Blok 6. Kat No: D615, 0212 447 0030 - 1710
Mahinur BİLENYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

ONUNCU İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

-İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,

-Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

-Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

-Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan,

-Şeker Kanunundan,

-Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,

-Evrensel Hizmet Kanunundan,

-Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

-Yap - İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

-Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

-Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

-Sermaye Piyasası Kanunundan,

-Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

-Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,

-Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

-Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,

-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,

-Enerji Verimliliği Kanunundan,

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

-Mülga Finansal Kiralama Kanunundan, mülga Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan,

-3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan doğan uyuşmazlıklar.

-Diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

-İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini işleri.