Türkçe | English
2. İdare Dava Dairesi
Atılgan MUTLUBaşkan
Mehmet Şenol BENLİÜye
Ömer Faruk TAŞLIDEREÜye
Mehmet Fatih YILDIRIMÜye
Murat KALÜye
2. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüC Blok 7. Kat No: C715, 0212 447 0030 - 1702
Ayseven KARASUYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Mübaşir

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

İKİNCİ İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- Kamu görevlilerinin kurumlar arası nakil, geçici görevlendirme, ikinci görev, yurt dışı görev, vekaleten - tedviren atama, görevden çekilmiş sayılma işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar,

- Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırma, göreve son verme, disiplin işlemleri, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının rütbe yükselme işlemlerinden doğanlar dahil terfi ve sicil işlemlerine ait uyuşmazlıklar,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, disiplin, sözleşme feshi işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili mevzuattan kaynaklanan sözleşme yapma, kadroya alınma ve sözleşmenin feshi, kıdem ve iş sonu tazminatı işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar,