Türkçe | English
3. İdare Dava Dairesi
Nilgün KARABEYBaşkan
Çağatay KARAMANÜye
Songül KARAKOÇ ŞAHİNÜye
Vedat YILDIRIMÜye
3. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüC Blok 7. Kat No: C716, 0212 447 0030 - 1703
Gülistan MUTLUYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- Kamu görevlilerinin yolluk, parasal haklar ve banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemler ile kamu konutu tahsisine ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili parasal ve özlük haklar, sosyal yardımlardan doğan uyuşmazlıklar,

- Aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin mevzuattan sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dahil kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin uyuşmazlıklar,

- Kurum zararlarının tazminine ilişkin uyuşmazlıklar,

- Göreve ait olarak kamu görevlilerine ait işlemlerden 1. ve 2. Dairenin görevinde sayılmayan diğer uyuşmazlıklar,