Türkçe | English
5. Vergi Dava Dairesi
Hasan ERDEMBaşkan
Mehmet Ali DAĞDAŞÜye
Hüseyin Ozan ÜLKÜÜye
Serap BİLGİNÜye
Osman ALAÜye
5. Vergi Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüA Blok 2. Kat No: A222, 0212 447 0030 - 1725
Fatma KURUYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Mübaşir
İdari Destek Görevlisi

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) VERGİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

- Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

- Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.


BEŞİNCİ VERGİ DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergiler,

- Motorlu Taşıtlar Vergisi,

- Veraset ve İntikal Vergisi,

- Damga Vergisi,

- Emlak Vergisi,

- Belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve fonları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifeleri,

- Harçlar Kanunu Uygulamaları,