Türkçe | English

6. Vergi Dava Dairesi

Şükran KILIÇBaşkan
Nuray TEKİNÜye
Hüseyin Yavuz YILMAZERÜye
Ümit TURANÜye
Billur CANER DİNLERÜye
Ümit EYÜPOĞLUÜye
6. Vergi Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüA Blok 2. Kat No: A215, 0212 447 0030 - 1726
Hatice KEÇİLİYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) VERGİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

- Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

- Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.


ALTINCI VERGİ DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar ile vergi mahkemeleri arasındaki bağlantı istekleri ve vergi mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlıkları,