Türkçe | English

7. İdare Dava Dairesi

Recep Yılmaz KORKMAZBaşkan
Elmas Basat ÇELİKÜye
Mehmet HASKALAYCIÜye
Nihat TOKTAŞÜye
Adem ÖZDAĞÜye
Ebubekir ÖZGÜRÜye
7. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüB Blok 7. Kat No: B715, 0212 447 0030 - 1707
Güler ÇAĞLARYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

YEDİNCİ İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, nakil, ilişik kesme ve disiplin cezalarına ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- Yükseköğretim öğrencilerinin kayıt, sınıf geçme ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları hakkında uygulanan mevzuattan kaynaklanan disiplin ve özlük işleri dahil uyuşmazlıklar,

- Özel öğretim kurumları mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

- 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- Yükseköğretim mevzuatından ve diğer öğrenci ve öğrenim işlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından ve bu meslek kuruluşlarının üyeleri hakkında verdikleri her türlü disiplin ve sınav işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar.

- Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklar.

- Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dahil) doğan uyuşmazlıklar,