Türkçe | English

8. İdare Dava Dairesi

Esin TANBaşkan
Yunus KUTLUÜye
Muhammet Önder TEKİNÜye
Yaşar TUNÇÜye
8. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüC Blok 6. Kat No: C615, 0212 447 0030 - 1708
Zümrüt KAYAYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

SEKİZİNCİ İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinden ve emekli sandığı mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

- Sağlık mevzuatından ve sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklar.

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili tüm uygulamalardan,

- Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından,

- Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dahil),

- Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dahil),

- Vakıf ve derneklere ait işlemlerden doğan uyuşmalıklar,