Türkçe | English

9. İdare Dava Dairesi

Ertan DEMİRCİBaşkan
Müzeyyen ÇOLAKÜye
Recai KESKİNKILIÇÜye
Ayhan GÖKERÜye
Ahmet Faruk ÖZERÜye
9. İdare Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüC Blok 6. Kat No: C616, 0212 447 0030 - 1709
Züleyha NAKŞILARYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Memur

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(Dava kodları: Amme alacaklarının tahsili 1.004.01, 02 ve 03; Kamu alacakları 1.050.01)

-Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

DOKUZUNCU İDARE DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

-İdari eylemden doğan zararların tazmini istemiyle açılan davalar.

-Hukuki el atma nedeniyle doğan zararın tazmini istemiyle açılan davalar.

-5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar.

-Terörle Mücadele mevzuatından doğan uyuşmazlıklar.

-Vazife malullüğü ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar.

-Çalışma izinleri dahil yabancılara ait işler ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar.

-Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan doğan uyuşmazlıklar.

-Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliye işlemlerinden doğan davalar.

-Hazine taşınmazlarının satış ve tahsisi işlemlerinden,

-Maden, taş ocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dahil),

-Toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi dahil) doğan uyuşmazlıklar.