A- A+
  16.05.2022

  1. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  TCK Kapsamındaki Soruşturma ve Kovuşturmalarda 4483 SK. Uygulanamayacağı

  Hazırlık Soruşturması Yapılmasının İdari İzne Bağlanmasına Gerek Olmadığı

  Görevi Kötüye Kullanma-Eksik İnceleme Yapıldığından Soruşturma İzni Verilmemesi Kararının Alınamayacağı

  Memurun Taksirle Yaralama Olayına Karışması Fiilinin 4483 Kapsamında Olmadığı

  Memurun Dilekçeye Cevap Vermemesinin 4483 Kapsamında Olmadığı

  Doktorun Ameliyatla Dünyaya Gelen Çocuğun Ölümünde Şikayet Üzerine Kusurlu Olduğu Hususunun Araştırılması Gerektiği

  Yanlış Tedavi Sonucu Vefat Olayı Gerçekleştiğinden Soruşturma İzni Verilmesi Gerektiği

  İzinliyken, Görevde ve Yetkili Olmayan Amirin Görevli Memura Emir Vermesinin Disiplin Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi Gerektiği 

  Yetkili Olmayan Merciinin Soruşturma İzniyle İlgili Karar Veremeyeceği

  Müştekinin Mağduriyetine Sebep Verildiği İddiasının Araştırılıp Soruşturma İzni Hakkında Karar Alınması Gerekirken Şikayetin İşleme Alınmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu 

  Görevi Kötüye Kullanma yönünde Hazırlık Soruşturması Yapılmasına Yeterli Bilgi ve Belge Mevcut Olduğundan Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kararın Alınamayacağı

  Olayın Hazırlık Soruşturması ve Ceza Kovuşturması Yöntemleriyle Sonuçlandırılabileceğinden Soruşturma İzni Verilmesinin Gerektiği 

  2. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Evrakın İlginin Yüzüne Karşı Okunduğu Yönündeki Tutanağın Dava Düzenlendiği Tarihin Dava Açma Süresine Esas Alınamayacağı

  682 Sayılı KHK ile Getirilen Lehe Düzenlemenin Uygulaması

  Memura Yöneltilen Suçlamanın Disiplin Amirince Peşinen Kabul Ettiği Savunma İstem Yazımına İstinaden Verilen Cezada Tarafsızlık

  Tekerrür Uygulamasında Alt Cezanın Değil Verilen Asıl Çezanın Dikkate Alınması Gerektiği

  5442 Sayılı Kanun Vali Adına Vali Yardımcısı Yetkisiz Olduğu Hakkında

  Ydi Muvafakat ile İlgli Konumunun Talebinin Olmaması Durumu

  Alt Ceza Uygulayıp Uygulamama Konusunda İdarenin Takdir Yetkisi Olduğu

  İtiraz Üzerine Alt Bent Göstermeme

  Bir Aylık Soruşturmaya Başlama Zamanaşımının Uymaması

  Geçici Görevlendirme

  Cezayı Veren Amirin İtirazın Görüldüğü Kurula Katılamayacağı

  Eşi Zorunlu Yer Değişikliğine Tabi Sağlık Personelinin Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Atanma Talebi

  Sözleşmeli Memur iken Memur Kadrosuna Atananların 5 Yıl Süreyle Başka Kurumlara Atanamayacağı

  Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

  Soruşturma Sebebiyle Geçici Görevlendirme Yapılamayacağı

  Yönergeye  Dayalı Olarak Disiplin Cezası Verilemeyeceği

  3. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Davacı Hakkında Yapılan Soruşturma Kapsamında Yukarıda belirtilen Eksikliklerin Usulüne Uygun Şekilde Soruşturmacı Tayini Yoluyla Davacının İhtar Puanı Verilmesini Gerektirecek Bir Eylemde Bulunup Bulunmadığı

  Davacının Hakkında Tesis Edilen Maktu Tutarda Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi İşlemini En Geç Her Ay Yapılmış Maaş Ödemeleriyle Öğrendiği Anlaşılmakta Olup Bu Tarihlerden İtibaren Yukarıda Anılan Yasa Hükümleri

  Kişilerin, Kamu Görevlilerince Tesis Edilen İşlemler Ya Da Eylemler Nedeniyle Uğradıklarını Öne Sürdükleri Zararların Tazmini İçin Ancak İlgili Kurum Aleyhine Dava Açabilmeleri

  4. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Dava Açarken Var Olan Menfaat İlişkisinin Dava Devam Ederken Her Aşamada da Devamı Gerektiğinden Davacı Adına Taşınmazın Tescil Edilmemesi veya 6292 Sayılı Kanunda Belirtilen Şekilllerde Davacıya Taşınmazın İade Edilme

  Uygulama İmar Planı ve Dayanağı Nazım İmar Plan Paftaları İncelendiğinde ise Nazım İmar Planında Dava Konusu Parsellerin Kullanımının ''BHA'' Olarak Belirtildiği Halde Davaya Konu Uygulama İmar Planı

  5. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Bilirkişi İncelemesi ile İnşaat Aşamasında Yapılabilecek Nitelikte Olduğu ve Temel Cezaya Esas Yapı Sınıf ve Grubu ile Etkilediği Alanın Doğru Belirlendiği Tespit Edilen Aykırılıklardan Dolayı Anılan Kanun

  Dava Konusu Taşınmazda Yapılan Ruhsata Aykırı İmalatların Ek Alan Kazanma Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Aykırılığın Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanmasının Mümkün Olmadığı, 3194 Sayılı İmar Kanunu

  6. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Davacının İkamet Ettiği Yapıya Yapı Kimlik Numarasının Verilmesinden Sonra Ve Riskli Yapı Onay Tarihinden Makul Bir Süre Önce  Taşınmazı Tahliye Ettiği Görüldüğünden Yukarıda Aktarılan Mevzuat Hükümleri

  Davaya Konu İşletmede Tespit Edilen Ruhsata Aykırılıkların Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklandığı Tutanağın Ve Bu Aykırılıkların Giderilmesi İçin 15 Günlük Sürenin Verildiğine  Ve Verilen Süre İçinde Aykırılıklar

  Taşınmazın Ticari Amaçla Pansiyon Hizmeti Verilmek Suretiyle Kullanıldığı Sonucuna Varıldığından Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterilen Taşınmazın Mühürlenmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık

  7. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Aylıktan Kesme Cezası Yerine Bir Alt Ceza Uygulanmak Suretiyle Verilen Kınama Cezasının Yüksekokul Displin Kurulu Tarafından Tesis Edilmesi Gerekirken Yüksekokul Müdürü Tarafından Tesis Edildiği

  Aynı Fiille İlgili Olarak Daha Önce Bir Disiplin Cezası Bulunmadığından, Aynı Madde Kapsamında Ceza Verilmesi Gerekirken Tekerrür Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Bir Üst Ceza Olan Bir Yarı Yıl Uzaklaştırma

  Bir Yarıyıl Uzaklaştırma Cezası Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Soruşturma Dosyasının Bahse Konu Cezayı Vermeye Yetkili Fakülte Disiplin Kuruluna Gönderilmesi Ve Yönetmeliğin 23. Maddesi

  Fazla Ödemelerin De, Söz Konusu İçtihat Gereğince Herhangi Bir Yargı Kararına Gerek Olmaksızın Davacıdan İstenilmesi Mümkün Olduğundan, Bu Meblağın Davacıdan Geri İstenilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlem

  Henüz Ödemesi Yapılmayan Dolayısıyla Aylık Prim Hizmet Belgesi Düzenlenmesini Henüz Gerektirmeyen Bir Ücret Alacağından Dolayı Eksik Matrah Bildiriminde Bulunulduğundan Bahisle 5510 Sayılı Kanunun 102c-4 Madde

  Kişilere Öğrencilik Haklarından Yararlanma Ve İlgili Programda Doğrudan Derece Elde Etme İmkanı Sağlamayan Özel Öğrencilik Statüsü İle Kaydının Yapılarak Kayıt Tarihinden Sonra Alınan Ales Puanı Doğrultusunda

  Öğrencilerin Devam Kontrolünün   İmza Alınmak Suretiyle Yapılmadığı, İspatı Mümkün Olmayan Varyok Şeklinde Düzenlenen Devam Çizelgesi İle  Devam Kontorulünün Sağlandığı, Dolayısıyla Davacının Üroloji Dersine

  Saklama Süresi Henüz Dolmamış İşyerine Ait Defter, Kayıt Ve Belgelerin On Beş Gün İçinde Kuruma İbraz Edilmemesi Sebebiyle Davacı Hakkında Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunma

  8. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Talebine Konu İlacın,  Bilimsel Açıdan Etkinlik Ve Güvenilirliğinin De Kanıtlandığı, Buna Bağlı Olarak Da Sağlık Bakanlığı Tarafından

  İdarelerce Tesis Edilen İşlemlerde Hangi Yargı Yoluna Başvurulacağı Ve Süresi Belirtilmedikçe Bir Belirsizlik Oluşturduğundan Söz Edilmesi Olanaklıdır

  9. İDARİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Davacının Bedelsiz İadesini İstediği Taşınmazların 6292 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Uyarınca İlgililerine İade Edilmesi Gereken Taşınmazlardan Olmadığı, Söz Konusu Taşınmaza İlişkin Olarak Davacılar Tarafından 6292 Sayılı.Udf

  Hukuki El Atma Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları, Adli Yargıdaki Fiili El Atma Nedeniyle Açılan Davalardan Farklı Olarak, 3194 Ve 2942 Sayılı Kanunlar Kapsamında Açılan Davalar Olduğundan, Hükmedilecek Faizin; Dava Dil

  Maddi Ve  Manevi Tazminat Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin Komisyon Kararından  Sonra 2577 Sayılı Kanunda Öngörülen 1 Yıllık Süre Geçirildikten Yapılan İdari Başvuruların Reddine İlişkin İşlemlerin Tebliği

  2. VERGİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Değerlendirmesine Yer Verilen Mevzuat Hükmü Uyarınca, Noterler Birliği Üyelerinin Dayanışma Yardımlaşma, Emeklilik Sandığındaki Birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemine 12.12.2011 Tarihinde Aktarma

  Tekerrüre Dayanak Alınan 20118 Dönemi Özel Tüketim  Vergisi İle Buna Bağlı Katma Değer Vergise Ait Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin İhbarnamenin 03.10.2011  Tarihinde  Tebliğ Edildiği  Ve Aynı Yıl İçerisinde  Yapılan Uzlaşma

  3. VERGİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Davacı Adına Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirket Hakkında İncelemenin, Şirketin Ticaret Sicilinden Silinmek Suretiyle Tüzel Kişiliği Son Bulduktan Sonra Tamamlandığı Görüldüğünden Davacı Adına 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi

  4. VERGİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Davacı Hakkında Uyuşmazlık Konusu Husus İle İlgili Olarak Yetkili Komisyonca İnceleme Yapılmadan Zaman Aşımı Süresinin Dolmasından Sonra Vergi İnceleme Elemanınca Başka Bir Mükellef Hakkında Yapılan İnceleme 

  6. VERGİ DAVA DAİRESİ İÇTAHAT KARARLARI

  Borcun Doğmasına Neden Olan Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Fiilini Davacının İşlemediği, Borcun Doğmasına Şirketin Defter Belge İbrazının İstendiği Zamandaki Müdürünün Kusurlu Fiilinin Neden Olduğu 

  Esas Amme Borçlusu Tüzel Kişilik Yanında, Tüzel Kişi Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Olan Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Komitesi Üyeleri Ve Müdürleri Adına Teminat İsteme, İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk 

  Zamanaşımı Nedeniyle Kalkan Vergi Alacağının Davacıdan Tahsili Amacıyla Düzenlenen  Dava Konusu Ödeme Emirlerinde Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır

  Adres

  Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

  Telefon

  +90 212 447 0030

  Faks: 0212 447 6910

  E-Posta

  istanbulbimisaretadalet.gov.tr