Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Zabıt Katipliği Unvan Değişikliği Sınav İlanı
17.04.2024

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI


ZABIT KATİPLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

    
          Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Komisyonumuz merkez ve mülhakatlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan kadrolu Memur ve Mübaşirlerin katılabileceği 2 adet Zabıt Kâtibi kadrosuna unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

        1- Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru Ve Atanma Şartları:
Zabıt Kâtibi kadrosu için atanılacak görevin niteliklerini, belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla taşımış olmak ve süresinde başvurmak kaydıyla Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne göre başvuru şartları şunlardır:
         A-Genel Şartlar:
1-Unvan Değişikliği yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.
2-İlân edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.
3-Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.
4-Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklar için uygulama sınavında başarılı olmak.

         B-Özel Şartlar:    
         Zabıt Katibi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
1-Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersinin başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
3-Uygulama sınavında 2023 yılı zabıt katipliği sınavı için Bakanlık internet sitesinde ilan edilen yazılı metinler arasından, komisyon tarafından belirlenecek ve adaylara yazılı olarak verilecek bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan (90) kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar başarısız sayılacaktır.)
4-Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)


          3-Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a) Başvuru formu (EK-1),
b) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği,  (UYAP ekranlarında bulunmayan öğrenim için)
c) Sertifika aslı veya onaylı örneği

          4-Başvuru Yeri Ve Şekli:
a) Unvan değişikliği sınavına başvurular, başvuru formu (Ek-1) ve başvuru formuna eklenecek öğrenim durumu belgesi ile, 22.04.2024 Pazartesi günü başlamak üzere 26.04.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar görev yaptığı birim aracılığıyla UYAP (DYS) üzerinden sınavın yapılacağı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere yapılır. 
Ancak 26.04.2024 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) İlân edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan ve Komisyonumuz merkez ve mühakatlarında görev yapan kadrolu Memur ve Mübaşir unvanında görev yapan personel yapılacak unvan değişikliği sınavına başvurabilir. 
Belirtilen unvanlarda sözleşmeli olarak görev yapan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.
c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilir.
d) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulunca incelenir ve aranan şartları taşıyanlar ilan edilir.
e) Atanmaya hak kazanan adaylar görev yaptıkları ile atanacaklardır.     

        
           5-Zabıt Katipliği Unvanı İçin Uygulamalı Sınav Yeri, Tarihi Ve Saati:
           13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat: 10.00'da, adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında uygulamalı sınav  yapılacak olup, Mülhakattan katılan adaylar idari izinli sayılacaktır.            
        
           6-Nihai Başarı Listesi ve Atanma İşlemleri:
           Nihai başarı listesi, uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından adayların doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.
Doğru kelime sayısının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 
 Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. 


           7-Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
İlan olunur.17.04.2024

                                                                                                                                                                                         
          Ek : Başvuru formu (1 Adet)
 

Adres

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

Telefon

+90 212 447 0030

Faks: 0212 447 6910

E-Posta

istanbulbimisaretadalet.gov.tr